صفحه اصلي > لینک های مهم پژوهشی 
 

ردیف

نام سامانه

لینک

1

نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

http://research.ac.ir

2

سامانه پژوهان

http://research.sbmu.ac.ir

3

علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه

http://isid.research.ac.ir/Index.php

4

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه

http://news.research.ac.ir/sbmu

5

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی

http://blacklist.research.ac.ir

6

سایت اصلی معاونت تحقیقات و فنآوری

http://retech.sbmu.ac.ir

7

علم سنجی و توسعه پژوهش

http://rdc.sbmu.ac.ir

8

مدیریت امور پژوهشی

http://sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=25

 

http://urm.sbmu.ac.ir

9

کتابخانه مرکزی

http://lib.sbmu.ac.ir

10

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

http://urm.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=25&siteid=25&fkeyid=&siteid=518&pageid=26642

 

http://sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=25&fkeyid=&siteid=518&pageid=19825

12

سامانه نشریات دانشگاه

http://journals.sbmu.ac.ir/site/fa

13

کتابخانه مرکزی

http://lib.sbmu.ac.ir/

14

کتابخانه دیجیتال

http://diglib.sbmu.ac.ir/

15

فن بازار ملی سلامت

http://htcd.tums.ac.ir/94/Default.aspx?PageName=Category&ID=2&language=1

16

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

http://sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=40&fkeyid=&siteid=518&pageid=12237

17

آیین نامه های شورای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

http://sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=25&fkeyid=&siteid=518&pageid=14217

18

ثبت ابداعات و اختراعات

http://sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=25&fkeyid=&siteid=518&pageid=21259

19

مدیریت فن آوری

http://fanavari.sbmu.ac.ir/