طرحهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات ویروس شناسی

 

سال1400 :

 

1- مطالعه خویشاوندشناسی و تغییرات ژنی ویروس BKVشناسایی شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ویروس شناسی پژوهشکده سل و بیماری ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، بر اساس قطعات ژنومیک نواحی مختلف وترادف کل ژنوم BKV

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department