طرحهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات ویروس شناسی

 

سال1398 :

1 - بررسی فراوانی و آنالیز خویشاوند شناسی رینوویروس ها در بیماران مبتلا به عفونت های حاد تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

مجری طرح: دکتر سید علیرضا ناجی

همکاران طرح:  دکتر مجید مرجانی، شادی فضل، سمیه حسنی، محبوبه رمضان نیا


 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department