طرحهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات ویروس شناسی

 

سال1396 :

 

1 - بررسی و مقایسه سطح بیان ژنهای miR205, miR21  و پروتئین  VEGF در خون محیطی به عنوان مارکرهای تشخیص زودرس سرطان ریه غیرکوچک (NSCLS)

    مجری طرح: دکتر عبدالرضا محمدنیا

    همکاران طرح: دکتر حمیدرضا جماعتی، دکتر میترا رضایی، دکتر عدنان خسروی


2-  خلاصه سازی اطلاعات توالی DNA  با بهره گیری از مدل مارکوف و استفاده از آن به عنوان متغیر مرتبط با روند در مانی HIV

     مجریان طرح: دکتر جلال فرزامی، دکتر سیدعلیرضا ناجی

  همکاران طرح: دکتر مهدی کاظم پور دیزجی، مریم کریم زاده شهری


3 - بررسی فراوانی عفونت های منتقله از راه جنسی در زنان HIVمثبت مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سال 1396 - 97

   مجریان طرح: دکتر سیدعلیرضا ناجی، دکتر مجید مرجانی

همکاران طرح: دکتر فرشته رنگیانی، سمیه حسنی، مژگان محمدی، غزال باقری، دکتر حبیب امامی


     4 - بررسی فراوانی عوامل تنفسی ویروسی و باکتریال آتیپیک در بیماران مبتلا به CAP (پنومونی اکتسابی) از جامعه مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در پاییز و زمستان سال 1395 

مجریان طرح:دکتر سید علیرضا ناجی، دکتر پیام طبرسی

 همكاران طرح :دکتر عاطفه عابدینی، سمیه حسنی، علی تقی پور لاهیجانی،محبوبه رمضان نیا،نیلوفر مینایی


 

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department