طرحهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات ویروس شناسی

سال 1390:

 

1- بررسي خويشاوندي ايزوله هاي ويروس هرپس سيمپلكس تيپ يك از بيماران مراجعه كننده به مركز.

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی


2- بررسي مقاومت دارويي نسبت به داروهاي ضد رترو ويروسي با استفاده از روش ژنوتيپي در ناحيه ژن رونوشت بردار معكوس و پروتئاز در بيماران آلوده به HIV

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی


 3- بررسي خويشاوند شناسي ويروس آنفولانزاي پاندميك 2009 جدا شده از دو دوره ي همه گيري جهاني 2010-2009 و بعد از همه گيري جهاني در سال 2011-2010 از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان.

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی - دکتر پیام مومنی 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department