طرحهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات ویروس شناسی

سال 1393:

 

1- بررسی خویشاوند شناسی دودمان های تیپ 18 ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت زنان ایرانی شرکت کننده در طرح ملی پاپیلومای ایران و زنان معتاد مراجعه کننده به مرکز خورشید شهرداری تهران.

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی


 

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department