طرحهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات ویروس شناسی

سال 1394:

 

1- بررسی بیان ژن های P16 و  CDH1 و  LUNX و  CK19 در بیماران مبتلا به انتراکوز قبل و بعد از درمان. 

مجری: دکتر حمیدرضا جماعتی و دکتر عبدالرضا محمدنیا


2- بررسی بیان ژن های  PIK3R3 و ATP2A1 و P13 و ADAM8 و HCN4 در بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری در مقایسه با افراد سالم(فاز اول).

مجری: دکتر عبدالرضا محمدنیا


3-  بررسی بیان ژن های PIK3R3 و ATP2A1 و P13 و ADAM8 و HCN4 در بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به وینتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری در مقایسه با افراد سالم(فاز دوم).

مجری: دکتر عبدالرضا محمدنیا


4- بررسی بیان ژن های CK19MRNA و LUNXMRNA و CEAMRNA به روش  Real  time PCR در مایع پلور بیماران مبتلا به سرطان ریه(NSCLC) در مقایسه با افراد سالم. (در دو فاز)

مجری: دکتر عبدالرضا محمدنیا


5- بررسی بیان ژن های Mammaglobin و CEA به روش Real Time PCR درخون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم.

مجری: دکتر عدنان خسروی


6- بررسی بیان ژن های  VEGF mRNA و  MUC1 mRNA و CEA mRNA درخون محیطی بیماران مبتلابه سرطان ریه NSCLC در مقایسه با افراد سالم(فاز اول).

مجری: دکتر عبدالرضا محمدنیا


7- بررسی بیان ژن های  VEGF mRNA و  MUC1 mRNA و CEA mRNA درخون محیطی بیماران مبتلابه سرطان ریه NSCLC درمقایسه با افراد سالم(فاز دوم).

مجری: دکتر عبدالرضا محمدنیا


8-  تشخيص قارچ کانديدا و نوع گونه آن به طور همزمان روي همه نمونه هاي انساني و محيط کشت آن به روش PCR-RELPدر نمونه هاي مراجعه کننده به بيمارستان.

مجری دکتر میترا رضایی - خانم لیلا محمدی زیازی


 

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department