1- شناسايي عفونت ويروس اپشتين- بار در بيماران مبتلا به لنفوم: آزمون ELISA و PCR

      مجله: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 11، بهمن 1388


2- بروز دو نشانگر P53 و P63و ارتباط آن‌ها با ويروس پاپیلومای انسانی در ضايعات دیسپلاستیک حفره دهان

     مجله: دانشکده دندانپزشکی اصفهان، دوره 8، شماره 1، بهار 1391


3شناسایی ویروس پاپیلومای انسانی ژنوتیپ 16 در نمونه های تین پرپ 11 استان ایران

       مجله: زنان مامایی و نازایی ایران ، دوره 16، شماره 72، پاییز 1392، صفحه 22-28
 


4- بررسی بیان ژن CK19 در بیماران مبتلا به سرطان ریه نوع NSCLC و مقایسه آن با بیومارکر پروتئینی آنتی‌ژن سرطان جنینی در خون محیطی

   Expression Of CK19 Gene In Patients With Lung Cancer And Its Comparison With Carcinoembryonic Antigen In Peripheral Blood

     مجله: پیاورد سلامت ،  دوره ۹ - شماره ۵ (۱۱-۱۳۹۴) 

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department