لینک فایل pdf برخی از سخنرانیهای بین المللی آقای دکتر ناجی در ذیل ارایه شده است.

                                       آنالیز فیلوژنتیک ویروس انسانی بوکا ویروس
                                       ویروس شناسی تشخیصی پس از پیوند اعضا
                                      کرونا ویروس MERS (مرس)

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department