اعضای شورای عالی پژوهشی مرکز تحقیقات ویروس شناسی

دکتر سید علیرضا ناجی
استاد،متخصص ویروس شناسی پزشکی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 56626452300
ORCID ID : 0000-0002-8823-384X
 

دکتر پیام طبرسی
  استاد، فوق تخصص عفونی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 22954831100
ORCID ID : 0000-0002-8932-5420
 

دکتر ماکان صدر
استادیار،دکترای تخصصی آناتومی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 29567551700
ORCID ID :
0000-0002-8781-8176
 

دکتر افشین منیری
دانشیار، متخصص عفونی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar

Scopus Author ID : 55838960300
ORCID ID :
0000-0001-7237-8940
 

دکتر میترا سادات رضایی
دانشيار، دکترای تخصصی پاتولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 57192103779
ORCID ID : 0000-0001-8228-8623

 

دکتر شادی بنی اسدی
استاد پژوهش، متخصص فارماکولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
ORCID ID : 0000-0002-3918-0104

 


دکتر سيد محمدرضا هاشميان

استاد،متخصص بیهوشی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID :27967696400
      ORCID ID : 0000-0002-0876-6559

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department