اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات ویروس شناسی

دکتر سید علیرضا ناجی
استاد،متخصص ویروس شناسی پزشکی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 56626452300
ORCID ID : 0000-0002-8823-384X

دکتر زهره محمد طاهری
دانشیار،متخصص پاتولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 36101651400
ORCID ID : 0000-0001-7969-9771

 

دکتر شادی بنی اسدی
استاد پژوهش، متخصص فارماکولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
ORCID ID : 0000-0002-3918-0104


 

دکتر مجید ولی الله پور امیری
استادیار، متخصص عفونی
مشاهده رزومه
Google Scholar 
                     8840641900 :Scopus Author ID 
                     :ORCID ID 
 

دکتر شهره شاه محمودی
استادیار، متخصص ویروس شناسی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 16231355600
ORCID ID : 0000-0001-5362-2282
 

دکتر فروزان محمدی
مرتبه علمی:استاد
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 27867974100
 
 
Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department