صفحه اصلي > درباره دانشگاه > هیأت امنا 
 

اعضای هیات امناء:

 • جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی
 • جناب آقای دکتر علیرضا زالی
 • جناب آقای دکتر ایرج فاضل
 • جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی
 • جناب آقای دکتر ناصر سیم فروش
 • جناب آقای دکتر محمد مخبر
 • جناب آقای دکتر علی القاصی مهر
 • حجت السلام و المسلمین جناب آقای محمد جواد حاج علی اکبری
 • جناب آقای مهندس محسن منصوری
 • جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی

___________________________________________________________________

وظایف و اختیارات هیات امناء: 

 • تصويب آيين نامه داخلی
 • تصويب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی که به پيشنهاد وزارت  متبوع با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصويب شوراي عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسيد.
 • بررسی و تصويب موسسه ای که از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد می شود
 • تصويب بودجه تفصيلی دانشگاه
 • تصويب حسابها و ترازنامه سالانه دانشگاه
 • تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 • تعيين حسابرسی و خزانه دار برای دانشگاه
 • کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی و تجهيزاتی ، ساختمانی با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالی انقلاب فرهنگی
 • تصويب آيين نامه مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائيد وزارتخانه مربوطه قابل اجرا می باشد
 • تعيين نحوه اداره واحدهای توليدی ، خدماتی ، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
 • تعيين ميزان پرداخت حق التدريس ، حق التحقيق ، حق الزحمه ، حق التاليف و نظاير آن
 • بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رئيس دانشگاه ارائه می شود
 • تصويب مقررات استخدامی هيات علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تائيد وزارتخانه مربوطه قابل اجرا خواهد بود .