SBMU
Skip navigation links
شرح وظایف
فرمها
صفحه اصلی
جستجو
Skip navigation links
برنامه استراتژیک
درباره ما
تماس با ما
 
 

از وظایفی که امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه به عنوان یکی از مدیریت های زیر مجموعه معاونت پشتیبانی به عهده دارد، حمایت قضایی از اعضاء هیات علمی، کادر درمانی و کارکنان دانشگاه در اجرای قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت مصوب 29/7/1376 می باشد.

مورد استفاده از این قانون هنگامی است که دعوایی که علیه یکی از کارکنان دولت مطرح شده،  ناشی  از انجام وظیفه آنان بوده یا به نحوی با وظایفشان مرتبط باشد. البته مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد.

متقاضیان حمایت قضایی باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی از طریق رئیس واحد خود به ریاست یا مقامی که از طرف ایشان اختیار یافته است، ارائه نماید. پس از موافقت مقام اخیر و ارجاع درخواست متقاضی به امور حقوقی، کارشناسان حقوقی بر حسب مورد موظف به انجام امور زیر خواهند بود:

الف)-انجام مشاوره و ارشاد قضایی

ب)-تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه های لازم

پ)-شرکت در جلسات دادرسی

ت)-مراجعه به دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذی ربط جهت حسن اجراء وظایف محوله

ث)-سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکلاء دادگستریدر مقام وکالت مجاز به انجام آن می باشند.

   تعهدات:

از وظایف دیگری که به عهده امور حقوقی و قراردادهای این دانشگاه قرار دارد، اخذ تعهد از دانشجویان، اعضاء هیات های علمی و کارکنان دانشگاه می باشد. بنابراین افراد مشمول تعهد می بایست با مراجعه به سایت، فرم تعهد مربوطه را پیدا کرده، پس از تکمیل و تائید آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی به همراه سایر مدارک مورد نظر به امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه ارائه نماید. 

تعهدات واحد مدیریت حقوقی و قراردادها