SBMU_Health Deputy
Skip navigation links
معاونت بهداشت
برنامه پزشك خانواده
اتاق فكر
گروه ها و واحدها
شبكه ها و مراكز بهداشت
ارتقاء کيفيت
مطالب آموزشي گروه ها و واحدها
اسناد تصویری
صفحه اصلی
جستجو
Skip navigation links
معاون
برنامه پزشك خانوده
برنامه استراتژيك معاونت بهداشت
اهداف سازمانی
شرح وظایف
سايت ارتقاء کيفيت
گزارش عملكرد
نمودار سازمانی
تماس با ما
رابطین پورتال معاونت
نظرسنجی
Modify settings and columns
  
View: 
Count = 87
Expand/Collapse نوع سند : اسلاید آموزشی ‏(2)
Count = 2
Sport.pdfفواید ورزشSportدانشگاه شهید بهشتی
MULTIMEDIA.pdfآموزش از طريق چند رسانه ايMULTIMEDIAشهيد بهشتي
Expand/Collapse نوع سند : بسته خدمتی ‏(7)
Count = 7
Pregnancy.pdfبسته آموزشي مراقبتهاي بارداري زايمان و پس از زايمانPregnancyدانشگاه شهید بهشتی
pregnancy2.pdfمراقبت هاي بارداريpregnancy2علوم پزشكي شهيد بهشتي
pregnancy3.pdfمراقبت بارداريpregnancy3دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
prevention of accident.pdfجلوگيري از سوانح وحوادثprevention of accidentشهيدبهشتي
the commite of death of children-1 [Read-Only] [Compatibility Mode].pdfكميته مرگ كودك -1the commite of death of children-1 [Read-Only] [Compatibility Mode]بهداشت خانواده
the prevention blinding in children.pdfپيشگيري ازنابينايي در كودكانthe prevention blinding in childrenشهيدبهشتي
sleeping disorders.pdfمشكلات خواب كودكانsleeping disordersشهيدبهشتي
Expand/Collapse نوع سند : بوكلت چارت ‏(7)
Count = 7
wbc.pdfبوکلت چارت کوک سالم غير پزشكwbcمعاونت سلامت
imci.pdfبوكلت چارت مانا غير پزشكimciمعاونت سلامت
Accident_Healthworker.pdfبوكلت سوانح غير پزشكAccident_Healthworkerمعاونت سلامت
Childs_Emerg_Healthworker.pdfراهنماي كودك مصدوم غير پزشكChilds_Emerg_Healthworkerمعاونت سلامت
injured.pdfبوكلت سوانح پزشكinjuredمعاونت سلامت
injured _ guideline.pdfراهنماي سوانح پزشكinjured _ guidelineمعاونت سلامت
REPRODUCTIVE_HEALTH.pdfبوكلت بهداشت باروريREPRODUCTIVE_HEALTHشهيدبهشتي
Expand/Collapse نوع سند : پيام بهداشتي ‏(2)
Count = 2
MESSAGE_NUTRITION.pdfپيام هاي تغذيهMESSAGE_NUTRITIONشهيدبهشتي
THE_IODIN_SALT.pdfآموزشي نمك يدTHE_IODIN_SALTشيكه بهداشت پاكدشت
Expand/Collapse نوع سند : ترجمه مقاله ‏(4)
Count = 4
mini cex.pdfارزشيابي باليني mini cexشهيد بهشتي
ICPD.pdfبحران جهاني اقتصاد و وضعيت زنانICPDشهيد بهشتي
POPULATION2008.pdfجمعيت 2008POPULATION2008شهيد بهشتي
thromboamblia.pdfترومبوآمبولي در دوران بارداري و پس از زايمانthromboambliaشهيدبهشتي
Expand/Collapse نوع سند : دستورالعمل آموزشی ‏(30)
Count = 30
Nutrition_children.pdfراهنماي تغذيه كودكان2 تا 6 سالNutrition_childrenدانشگاه شهید بهشتی
Breast_Feeding.pdfدستورالعمل تغذیه با شیر مادر در ساعت اول زندگیBreast_Feedingاداره سلامت کودکان-معاونت سلامت
Finalguidelines_Contraceptive.pdfدستورالعمل روش های پيشگيری از بارداریFinalguidelines_Contraceptiveدفترسلامت خانواده و جمعیت-معاونت سلامت
the child food.pdfتغذيه كودكthe child foodدانشگاه شهيد بهشتي
manangment of disaster of nutrition.pdfدستورالعمل مديريت تغذيه در بحرانmanangment of disaster of nutritionاداره بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت
nutrition and pregnancy.pdfدستورالعمل برنامه حمايت تغذيه از زنان باردار نيازمند nutrition and pregnancyاداره بهبود تغذيه وزارت بهداشت
iron and nutrition.pdfدستورالعمل آهن ياري در دختران iron and nutritionاداره بهبود تغذيه وزارت بهداشت
ASQ.pdfپرسشنامه  ارزيابي سني تكامليASQمعاونت سلامت
cutting spot in asq.pdfنقاط برش پرسش نامه سنين و مراحلcutting spot in asqمعاونت سلامت
questionaire of asq(4month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل(4 ماهگي)questionaire of asq(4month)معاونت سلامت
questionaire of asq(6month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل 6 ماهگيquestionaire of asq(6month)معاونت سلامت
questionaire of asq(8 month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل 8 ماهگيquestionaire of asq(8 month)معاونت سلامت
questionaire of asq(10month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل 10 ماهگيquestionaire of asq(10month)معاونت سلامت
questionaire of asq(12month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل12ماهگيquestionaire of asq(12month)معاونت سلامت
questionaire of asq(14 month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل 14ماهگيquestionaire of asq(14 month)معاونت سلامت
questionaire of asq(16 month).pdfپرسشنامه سنين مراحل و تكامل(16ماهگي)questionaire of asq(16 month)معاونت سلامت
questionaire of asq(18 month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل تكامل(18ماهگي)questionaire of asq(18 month)معاونت سلامت
questionaire of asq(20 month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل (20ماهگي)questionaire of asq(20 month)معاونت سلامت
questionaire of asq(22month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل 22ماهگيquestionaire of asq(22month)معاونت سلامت
questionaire of asq(24month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل 24ماهگيquestionaire of asq(24month)معاونت سلامت
questionaire of asq(27month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل (27ماهگي)questionaire of asq(27month)معاونت سلامت
questionaire of asq(30month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل(30 ماهگي)questionaire of asq(30month)معاونت سلامت
questionaire of asq(33 month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل تكامل(33ماهگي)questionaire of asq(33 month)معاونت سلامت
questionare of asq(36month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل (36 ماهگي)questionare of asq(36month)معاونت سلامت
questionare of asq(42month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل (42ماهگي)questionare of asq(42month)معاونت سلامت
questionaire of asq(48 month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل(48ماهگي)questionaire of asq(48 month)معاونت سلامت
questionaire of asq(54 month).pdfپرسشنامه سنين و مراحلquestionaire of asq(54 month)معاونت سلامت
questionaire of asq(60 month).pdfپرسشنامه سنين و مراحل(60ماهگي)questionaire of asq(60 month)معاونت سلامت
pregnant.pdfدستورالعمل مواجهه با مادران باردارpregnantمعاونت سلامت
LBW.pdfدستورالعمل اختلال رشد كودكLBWمعاونت سلامت
Expand/Collapse نوع سند : قانون ‏(2)
Count = 2
Law_Breast_Feeding.pdfقانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهیLaw_Breast_Feedingاداره سلامت كودكان و ترويج تغذيه باشيرمادر- دفترسلامت جمعيت خانواده و مدارس
the death of child.pdfآشنايي مقدماتي تعيين علت مرگ وطبقه بندي آن  درنظام مراقبت مرگ كودكthe death of childشهيد بهشتي
Expand/Collapse نوع سند : كتابچه ‏(3)
Count = 3
eproductive health.pdfبهداشت باروريeproductive healthشهيدبهشتي
maternity care.pdfمراقبتهاي بارداريmaternity careشهيدبهشتي
the nutrition in puberty.pdfتغذيه مناسب در سنين بلوغthe nutrition in pubertyشهيد بهشتي
Expand/Collapse نوع سند : گزارش مورد ‏(2)
Count = 2
Dead_M.pdfگزارش 2 مورد مرگ مادريDead_Mدانشگاه شهید بهشتی
Dead_m2.pdfگزارش مرگ مادران-قسمت سومDead_m2دانشگاه شهيد بهشتي
Expand/Collapse نوع سند : متن آموزشی ‏(28)
Count = 28
Oil.pdfروغن ها و چربي ها، خواص، نگهداري و مصرفOilدانشگاه شهید بهشتی
Oil2.pdfروغن ها و چربي ها، خواص، نگهداري و مصرفOil2دفتر بهبود تغذيه جامعه، معاونت سلامت
Salmandan.pdfتغذيه دوران سالمنديSalmandanدفتر بهبود تغذیه جامعه-معاونت سلامت
Nutrition_Schools.pdfتغذيه مناسب در سنين مدرسهNutrition_Schoolsدانشگاه شهید بهشتی
Fasting.pdfتغذيه صحيح و روزه داريFastingدانشگاه شهید بهشتی
Anemia.pdfپيشگيري و كنترل كم خوني فقر آهن Anemiaدانشگاه شهید بهشتی
Obesity.pdfچاقي در كودكان و نوجوانانObesityدانشگاه شهید بهشتی
Nutrition_Exam.pdfنکاتي براي تغذيه دانش آموزان در ايام امتحاناتNutrition_Examدانشگاه شهید بهشتی
Salt.pdfپيام هاي بهداشتي در خصوص نمك يددار تصفيه شدهSaltدانشگاه شهید بهشتی
Heart.pdfبا مصرف صحیح چربی ها قلب خود را سالم نگه داریم Heartدانشگاه شهيد بهشتي
pap smear.pdfپاپ اسميرpap smearبهداشت خانواده
world_ day_ food.pdfروز جهاني غذاworld_ day_ foodاداره بهبود تغذيه
food and aids.pdfتغذيه كودك زير 2 سال در مادر مبتلا به ايدزfood and aidsشهيد بهشتي
FAMILY PLANING-1.pdfتنظيم خانواده(1)FAMILY PLANING-1شهيد بهشتي
FAMILY PLANING-2.pdfتنظيم خانواده (2)FAMILY PLANING-2شهيد بهشتي
acupressure.pdfطب فشاري و زايمانacupressureدانشگاه شهيد بهشتي
zinc.pdfرويzincشهيدبهشتي
ARI.pdfعفونت تنفسيARIشهيد بهشتي
ملاحظات ورزش .pdfملاحظات ورزشملاحظات ورزش دانشگاه شهيدبهشتي
reprodactive health.pdfبهداشت باروريreprodactive healthشهيدبهشتي
weight.pdfوزنweightشهيد بهشتي
nutrition of school.pdfتغذيه در مدرسهnutrition of schoolشهيدبهشتي
Obesity_2.pdfچاقي و اضافه وزنObesity_2معاونت بهداشت -دانشگاه شهيد بهشتي
Lipids_FH.pdfلیپید هاLipids_FHشهید بهشتی
Nutrition_FH.pdfتاثیر تغذیه در بیماریهای قلبی و عروقیNutrition_FHشهید بهشتی
Health_Food.pdfقیمت مواد غذائی از بحران تا ثبات در روز جهانی غذادر سال 2011Health_Foodترجمه شده در دفتر بهبود تغذيه جامعه                    
Aging.docزندگي سالم - طول عمر بيشترAgingمنبع:سايت پزشكان بدون مرز- تهيه كننده:معصومه كشاني - كارشناس ارشد مامائي
IDD_1391.docپيشگيري از اختلالات ناشي از كمبود يدIDD_1391معاونت امور بهداشتي دانشگاه